თამასუქი


   თამასუქი ყოველდღიური სარგებლის დარიცხვით: დააბანდეთ თანხა „მ.ფინანს“-ში და მიიღეთ წლიური სარგებელი 18%-მდე. თანხის დაბანდება შესაძლებელია როგორც ლარში, ასევე დოლარში.

ვადიანი ლარში _ 18%; დოლარში _16%
ვადიანი ხელშეკრულების შემთხვევაში დაბანდებული თანხის გატანა შესაძლებელი იქნება 1 წლის ვადის გასვლის შემდეგ. დარიცხული სარგებელი გაიცემა ყოველთვიურად. თანხის რაოდენობის გაზრდა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.

უვადო ლარში _ 16%; დოლარში _14%
უვადო ხელშეკრულების შემთხვევაში დაბანდებული თანხისა და დარიცხული სარგებლის გატანა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. შეგიძლიათ თანხის როგორც გაზრდა ასევე შემცირება.